Ochrana osobných údajov

 

 1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov obchodnou nižšie špecifikovanou obchodnou spoločnosťou – prevádzkovateľom (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza pri prevádzke e-shopu a výkone ďalších činností na webovej stránke Prevádzkovateľa www.bambini.sk (ďalej ako „webová stránka“) a nadväzujúcich profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach. 

Prevádzkovateľom je nasledujúca obchodná spoločnosť: 

Názov: BAMBINI Slovakia s.r.o.

Sídlo: Kapitulská 450/8, 917 01 Trnava

IČO: 53598598

Zápis v registri: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 4857/T

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja. 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Kontaktné údaje: Prevádzkovateľa, a jeho zodpovednú osobu v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov, ak je určená, môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať osobne alebo písomne na adrese Kapitulská 450/8
917 01 Trnava, alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@bambini.sk.

 

 1. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade základnými zásadami spracúvania osobných údajov v zmysle Nariadenia, a to v súlade s: 

 • zásadou minimalizáciezásadou obmedzenia účelu, čo znamená, že od Vás vyžaduje a/alebo získava vždy iba tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na konkrétny, vopred stanovený účel spracúvania nevyhnutné, 
 • zásadou zákonnosti, čo znamená, že spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, 
 • zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov, čo znamená, že uchováva osobné údaje vždy iba počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať, ktorá je buď určená Prevádzkovateľom samotným v súlade so zásadou minimalizácie alebo vyplýva z ustanovení príslušných právnych predpisov a po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak príslušné právne predpisy (napr. v oblasti archivácie) neustanovujú inak. 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba, ak je to:

 • nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom alebo na realizáciu opatrení pred jej uzatvorením na základe žiadosti dotknutej osoby (tzv. predzmluvné vzťahy) (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia). Pri plnení zmluvy môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané na nasledovné účely:  
  • Plnenie zmluvných povinností (na základe zmlúv na diaľku uzatvorených prostredníctvom e-shopu) a realizácia predzmluvných vzťahov. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, obchodné meno, adresa bydliska / miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v registri, kontaktné údaje (tel. č., e-mail), bankové spojenie, údaje o dodávanom tovare alebo službe, dodacia adresa, ak je iná ako adresa bydliska / miesta podnikania (t. j. ak je iná ako fakturačná adresa). . Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do skončenia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie práv a iných nárokov zo zmlúv vyplývajúcich, najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.
  • Vedenie zákazníckych účtov (profilov) registrovaných návštevníkov na webovej stránke a poskytovanie bezodplatných služieb s tým spojených. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: Meno, priezvisko, e-mailová adresa (prihlasovacie meno), heslo, údaje o zrealizovaných nákupoch (objednávkach) a ich histórii, dodacia adresa, fakturačná adresa. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas trvania zmluvy o registrácii v zmysle príslušných obchodných podmienok, vždy však najneskôr 18 mesiacov odo dňa posledného prihlásenia sa do registrovaného účtu). 
 • nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia). Pri plnení zákonných povinností môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané na nasledovné účely:  
  • Spracovanie účtovných dokladov. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, bydliska/ miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v registri, kontaktné údaje, bankové spojenie, údaje o zrealizovaných nákupoch a iné údaje uvedené na účtovných dokladoch. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú; 
  • Vybavovanie reklamácií a vedenie evidencie podaných reklamácií. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov týkajúcich sa reklamovaného tovaru alebo služby, v súlade s príslušnými právnymi prepdismi. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas 3 rokov odo dňa uplatnenia reklamácie v prípade, ak si reklamáciu uplatňuje fyzická osoba a 4 roky odo dňa vybavenie reklamácie, ak si reklamáciu uplatní právnická osoba;
  • Vybavovanie uplatnených práv a žiadostí dotknutých osôb podľa Nariadenia (napr. žiadosť na prístup, odvolanie súhlasu a podobne). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: bežné osobné údaje uvedené v žiadosti. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané do vybavenia uplatnených práv v lehotách ustanovených Nariadením;
  • Plnenie zákonných povinností súvisiacich s uzatvorením zmluvy na diaľku (napr. informačné povinnosti, povinnosti týkajúce sa odstúpenia od zmluvy). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: bežné osobné údaje nevyhnutné k plneniu zákonných povinností, najmä kontaktné údaje fyzických osôb. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas trvania zmluvy uzatvorenej na diaľku a do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov plynúcich zo zmluvy uzatvorenej na diaľku.
 • Nevyhnutné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti ako Prevádzkovateľa (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia). Na základe tohto právneho základu sú spracúvané Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:  
  • Evidencia zástupcov (kontaktných osôb) dodávateľov, odberateľov a iných obchodných partnerov v postavení právnických osôb, obchodná komunikácia so zástupcami obchodných partnerov a plnenie iných zmluvných povinností a predzmluvných vzťahov pri zmluvách uzatvorených s právnickými osobami, vrátane plnenia zmlúv uzatvorených s právnickými osobami (dodanie tovarov a služieb, registrácia na webovej stránke). Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v nevyhnutnosti evidencie zástupcov a kontaktných osôb obchodných partnerov v postavení právnických osôb pre potreby plnenia zmluvných povinností voči právnickým osobám, vrátane realizácie komunikácie s týmito subjektami. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu s právnickou osobou a po jeho skončení do uplynutia príslušných premlčacích dôb (pre účely vymáhanie právnych nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv) alebo do zániku postavenia fyzickej osoby ako zástupcu alebo kontaktnej osoby partnera - právnickej osoby, ak ďalšie spracúvanie osobných údajov po zániku tohto postavenia nie je na stanovený účel potrebné. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, funkcia alebo iný identifikátor príslušnosti ku konkrétnej právnickej osobe, tel. č., e-mailová adresa;
  • Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb. Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v evidovaní uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas 5 rokov odo dňa vybavenia uplatnených práv a spracúvanými osobnými údajmi sú osobné údaje, ktoré sú predmetom Vašej žiadosti;
  • Posielanie klientských newsletterov – marketingových ponúk a informácií bývalým alebo súčasným klientom (zákazníkom).  Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v záujme na informovaní klientov Prevádzkovateľa o aktuálnych ponukách a akciách a na udržaní si klientely Prevádzkovateľom. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas 3 rokov odo dňa poskytnutia služby alebo predaja tovaru alebo do Vášho odhlásenia sa z odberu newsletter-u, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr v rozsahu nasledujúcich osobných údajov: e-mailová adresa, prípadne meno a priezvisko;
  • Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prostredníctvom  komunikačných kanálov Prevádzkovateľa. Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v odpovedaní na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a poskytovanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas 60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr a v rozsahu nasledujúcich osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. č., iné osobné údaje uvedené v doručenej správe;
  • Realizácia prieskumu spokojnosti zákazníkov Prevádzkovateľa, prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva zbieraní spätnej väzby od zákazníkov za účelom získavania informácií o spokojnosti so službami Prevádzkovateľa a ich zlepšovania. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas 6 mesiacov odo dňa dodania objednaného tovaru alebo od poskytnutia služby, následne prichádza k anonymizácii osobných údajov na tento účel.  Za týmto účelom sú spracúvané Vaše osobné údaje v rozsahu nasledujúcich osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, údaje o realizovanom nákupe;
 • Spracúvanie vykonávané na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia). Na základe Vášho súhlasu (ak nám ho udelíte) spracúvame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely: 
  • Meranie návštevnosti webovej stránky, aktivity na webovej stránke a cielenie online reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom online nástroj – cookies). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: IP adresa, údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a údaje preferenciách v online prostredí, identifikačné údaje používaného prehliadača, zariadenia, siete a podsiete či údaje o operačnom systéme používaného zariadenia. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané najdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Všetky bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete v príslušnej časti webovej stránky týkajúcej sa súborov cookies. 
  • Posielanie newsletterov – marketingových ponúk a informácií. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané najdlhšie 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  • Vyhotovovanie fotografií dotknutých osôb a ich zverejňovanie spolu s inými osobnými údajmi na webovej stránke Prevádzkovateľa a na iných propagačných materiáloch a online komunikačných kanáloch pri prezentačnej činnosti Prevádzkovateľa. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: Fotografia, titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo, údaj o pracovnej pozícií. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané najdlhšie 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  • Zverejňovanie referencií klientov o spokojnosti so službami Prevádzkovateľa na jeho webovej stránke pri prezentačnej činnosti. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: Meno, iný osobný údajov uvedený v referencií. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané najdlhšie 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  • Organizovanie online súťaží pre verejnosť a zverejňovanie výhercov na komunikačných kanáloch Prevádzkovateľa (webová stránka, profily na sociálnych sieťach). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: Meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktné údaje (e-mailová adresa) a iné identifikačné údaje v zmysle podmienok súťaže. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas trvania súťaže a pri výhercoch 1 rok odo dňa ukončenia súťaže, ak nie je v príslušnom štatúte súťaže uvedené inak.

 

 1. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami poskytnete (pri objednávke tovarov prostredníctvom webovej stránky, pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V niektorých prípadoch, najmä ak si objedná od Prevádzkovateľa službu obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.  

Vo všetkých prípadoch je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné. Ak však uzatvárate s Prevádzkovateľom zmluvu (napr. o kúpe tovaru alebo o registrácií), je poskytovanie Vašich osobných údajov zmluvou požiadavkou, a bez ich poskytnutia by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti. 

 

 1. KOMU PREVÁDZKOVATEĽ POSKYTUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať ako tretie strany Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom dozoru nad prevádzkovaním elektronických obchodov (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcií) alebo znalcom a subjektom poskytujúcim odborné preskúmanie vád tovaru v prípade Vašej reklamácie. 

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:  

 • spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb),
 • spoločnosť poskytujúca tvorbu webovej stránky a jej všeobecnú správu a s tým súvisiace marketingové a IT služby,
 • spoločnosť poskytujúca newsletter-ingové služby,
 • spoločnosť poskytujúca služby vedenia účtovníctva.
 • Spoločnosť poskytujúca služby online správy e-shopu, vrátane poskytovania služby získavania spätnej väzby od zákazníkov.

K príjemcom Vašich osobných údajov patrí aj kuriérska spoločnosť, ktorú Prevádzkovateľ využíva za účelom dodania tovaru a spoločnosť poskytujúca služby online platobnej brány, ktorú Prevádzkovateľ využíva za účelom realizácie Vašej platby alebo banka (v závislosti od toho, aký spôsob platby si v e-shope zvolíte). Vyššie uvedené subjekty vystupujú pri spracúvaní Vašich osobných údajov v postavení samostatných prevádzkovateľov a podmienky spracúvania Vašich osobných údajov týmito spoločnosťami nájdete na ich príslušných webových stránkach alebo v iných nimi zverejnených dokumentoch.  

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria aj spoločnosti Google Ireland Limited a Hotjar Ltd., ktoré poskytujú analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas

K príjemcom Vašich osobných údajov tiež patrí aj prevádzkovateľ sociálnych sietí Facebook a INSTAGRAM (spoločnosť Facebook Ireland Limited), prevádzkovateľ sociálnej siete Twitter, prevádzkovateľa sociálnej siete LinkedIn, prevádzkovateľ komunikačnej platformy Youtube a prevádzkovateľ sociálnej siete TIK TOK v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie na webovej stránke a/alebo sociálnej sieti pri prezentačnej činnosti. Uvedené spoločnosti vystupujú pri spracúvaní osobných údajov v postavení spoločného prevádzkovateľa s Prevádzkovateľom a spracúvanie osobných údajov sa v tomto prípade riadi dohodou spoločných prevádzkovateľov v zmysle čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej je kontaktným miestom  v otázkach Vášho spracúvania Prevádzkovateľ, pričom podstatné celá dohoda spoločných prevádzkovateľov je zverejnená na príslušných webových stránkach (napr. vo vzťahu k sociálnej sieti Facebook na nasledujúcej webovej adrese: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing). 

 

 1. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ A PROFILOVANIE

V niektorých prípadoch môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, menovite do USA: 

 • spoločnosti Meta Platforms, Inc. (materská spoločnosť Európskeho prevádzkovateľa sociálnych sietí Facebook a INSTAGRAM), spoločnosti LinkedIn Corporation, spoločnosti Twitter Inc., sppoločnosti Google, LLC a to pri vybavovaní Vašich správ doručených Prevádzkovateľovi na príslušnýchsociálnych sieťach (ak nás sami kontaktujete ako používateľ uvedených sociálnych sietí), zverejnení Vašej fotografie na sociálnych sieťach v rámci prezentačnej činnosti (ak udelíte súhlas) a pri využívaní marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa (online marketingové služby v prípade Vášho súhlasu), 
 • spoločnosti Google, LLC, a to pri využívaní analytických a marketingových služieb a analytických nástrojov používajúcich súbory cookies, vždy výlučne na základe Vášho súhlasu a 
 • spoločnosti Mailchimp®, v prípade, ak sa prihlásite do odberu newsletter-u alebo ste Prevádzkovateľom do odberu klientského newsletter-u zaradený. 

V  prípadoch využívania sociálnej platformy TIK TOK môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do Činy ako tretej krajiny. 

Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, a to v prípade, ak: 

 • ide o tretiu krajinu, vo vzťahu ku ktorej je vydané rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti podľa čl. 45 Nariadenia, je takýto prenos zabezpečený bez ďalšieho práve uvedeným rozhodnutím podľa článku 45 Nariadenia, pričom zoznam týchto krajín je zverejnený napríklad na nasledujúcej webovej stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany-0,  
 • ide o tretiu krajinu, vo vzťahu ku ktorej nie je vydané rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti podľa čl. 45 Nariadenia, je takýto prenos zabezpečený najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb a ďalších dodatočných foriem zabezpečenia prenosu v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia (články 46 a 49 Nariadenia, najmä Váš súhlas a dodatočné bezpečnostné opatrenia). 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov. 

 

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:  

 • Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či  

spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 • Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate. 
 • Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
 • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov. 
 • Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

PRÁVO NAMIETAŤ - Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov. 

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS - Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ prestane Vaše osobné údaje spracúvať.

Vaše práva špecifikované v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať. 

 

 1. SOCIÁLNE MÉDIA A ODKAZY NA INÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY 

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook, INSTAGRAM, Tik Tok. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti, zapojíte sa do súťaže pre verejnosť organizovanej Prevádzkovateľom na sociálnej sieti alebo udelíte Prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie Vašej fotografie na sociálnej sieti (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie). 

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook: https://sk-sk.facebook.com/policy.php a (ii) Instagram: https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388/. 

 

 1. PLATNOSŤ

Tieto Zásady sú platné a účinné od 1.1.2022. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred  oboznámi.